OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Úvod

OZ CHRABYD je otvorená nepolitická občianska organizácia, ktorej poslaním je prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne, medziľudským a partnerským vzťahom a tým k zvyšovaniu celkovej úrovne plnohodnotného života dospelých občanov so zdravotným postihnutím a seniorom. Združenie je založené na dobu neurčitú a môže vytvárať svoje pobočky na území Slovenska, aj v zahraničí.

 

OZ CHRABYD je od roku 2004 školiacim pracoviskom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore sociálna práca. Aktívne spolupracuje aj s Ekonomickou fakultou UMB.

 

Za hlavnú činnosť OZ CHRABYD možno považovať budovanie a spravovanie prevádzok sociálnych služieb a chránených dielní. Od začiatku pôsobenia OZ CHRABYD (2002) sa jeho členom podarilo zriadiť a spravovať dve prevádzky BETONIKA (Chránené bývanie a domov sociálnych služieb) a založiť chránenú dielňu – INTEGRA – chránené dielne, n.o.  V chránenej dielni pracujú  tí klienti , ktorí majú primerané zdravotné, mentálne a fyzické schopnosti.

 

Názov prevádzok sociálnych služieb BETONIKA je odvodený od názvu vzácnej liečivej rastliny Betonika lekárska (ľudovo čistec). Každá Betonika prijíma názov obce, kde sa realizujú sociálne služby. V súčasnosti združenie spravuje Betoniku Pstruša a Betoniku Priechod.

 

Činnosť združenia riadi 5-členný výkonný výbor a valné zhromaždenie. Výkonný výbor riadi činnosť medzi zasadnutím valného zhromaždenia, navrhuje, schvaľuje a odvoláva riaditeľov prevádzok Betonika a INTEGRA – chránené dielne, n.o.

 

  

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OZ CHRABYD A JEJ PREVÁDZOK - BETONIKA

 

  

Valné zhromaždenie a výkonný výbor je zložený z dobrovoľníkov, ktorí už od roku 2001 venujú veľa voľného času, svoje odborné schopnosti a skúsenosti, a v neposlednej miere aj časť svojich úspor, pre udržanie a rozvoj aktivít OZ CHRABYD. Združenie má 34 členov, vrátane klientov prevádzok sociálnych služieb. Výkonný výbor má 5 členov, ktorí sú zvolení valným zhromaždením vždy na obdobie 5 rokov.

 

V súčasnosti vo výkonnom výbore pracujú:

 

Prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. – prezidentka

 

Ing. Jozef Lipták – hospodár a zástupca prezidentky

 

Ing. Radoslav Strhársky – člen

 

Mgr. Jana Vrbická – členka

 

Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. – člen

 

Na zasadnutia výkonného výboru sú pravidelne prizývané riaditeľky prevádzok Betonika Pstruša (Mgr. Martina Krupová) a Betonika Priechod (Ing. Karin Strhárska) a informujú členov výboru o činnosti prevádzok, aktivitách a problémoch pri finančnom zabezpečovaní sociálnych služieb. Podrobné informácie dostáva výkonný výbor v každoročných výročných správach. Na programe výkonného výboru sú aj informácie Ing. Radoslava Strhárskeho o činnosti INTEGRY – chránené dielne, n.o.

 

 

 

Súčasnú organizačnú štruktúru schválil výkonný výbor OZ CHRABYD dňa 29.10.2010 a aktualizoval dňa 1.1.2014

 

Valné zhromaždenie

Výkonný výbor OZ CHRABYD

Prezident / štatutárny zástupca

 

 

 

Riaditeľ prevádzky Betonika

delegované kompetencie na prevádzku a výkon sociálnych služieb

(kvalifikácia: vysoká škola, špecializované kurzy manažmentu a pod.)

 

 

 

Sociálny pracovník, zástupca riaditeľa

odborný garant sociálnych služieb

(kvalifikácia: vysoká škola podľa zákona sociálnych službách)

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

(kvalifikácia: minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, kurz inštruktor sociálnej rehabilitácie podľa zákona o sociálnych službách)

Vedúci opatrovateľov

(kvalifikácia: minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, opatrovateľský kurz podľa zákona o sociálnych službách)


Opatrovateľ klientov

(kvalifikácia: minimálne opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hod. podľa zákona o sociálnych službách)

Počet odborných a THP zamestnancov zodpovedá počtu klientov na jednotlivých prevádzkach Betonika v zmysle zákona o sociálnych službách

THP – kuchár

THP – kurič, údržbár