OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

UPOZORNENIE O UKONČENÍ PREVÁDZKY

OZ CHRABYD ukončilo  činnosť vo svojej prevádzke Betonika Pstruša k 31.12.2016 v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Všetci klienti i zamestnanci kontinuálne prechádzajú  od 1.1.2017 do novovytvorenej neziskovej organizácie „PATRIAM, n.o.“ (štatutárny zástupca Mgr. Martina Krupová), ktorá pokračuje v činnosti OZ CHRABYD a poskytuje sociálne služby  - špecializované zariadenie v zmysle schválenej registrácie na BBSK.

 

Súčasne OZ CHRABYD prenajalo svoju budovu (Betonika Pstruša  – popisné č. 341) na realizáciu sociálnych služieb novovytvorenej neziskovej organizácii. Jej webovú stránku si môžete pozrieť na www.patriam.sk

 

OZ CHRABYD ďakuje všetkým sponzorom a podporovateľom zariadenia Betonika Pstruša s nádejou, že ich dobročinná aktivita bude pokračovať v prospech uvedenej neziskovej organizácie  v záujme udržania  kvality života klientov špecializovaného zariadenia.
 

Prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. (štatutárny zástupca OZ CHRABYD) a Mgr. Martina Krupová (štatutárny zástupca PATRIAM, n.o.)