OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

OD 01.05.2014 SME ROZŠÍRILI KAPACITU NÁŠHO ZARIADENIA O PIATICH KLIENTOV.

Rozšírili sme sa aj o nový druh sociálnej služby a to o ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE. Podľa zákona 448/2008 Z. z. § 39 sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej FO, jej stupeň odkázanosti je najmenej V...

 
  • V špecializovanom zariadení sa 
     a)  poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitíácia
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, žehlenie, pranie
 
   b) zabezpečuje:
1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť