OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BETONIKA PSTRUŠA OPÄŤ DOMA – VO VÍGĽAŠI

  Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD) vzniklo v roku 2002 ako nezisková organizácia...

 

...Svojimi cieľmi prioritne sleduje zvyšovanie kvality života a sociálnu inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím a to aj budovaním siete zariadení podporovaného bývania, denného stacionára, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov.

 


         

          V roku 2003 otvorilo (OZ CHRABYD) svoje prvé zariadenie chráneného bývania a domova sociálnych služieb Betonika Pstruša, kde sa do roku 2013 poskytovala sociálna služba pre 16, prevažne mladých postihnutých ľudí. V apríli roku 2013 sme boli nútení z viacerých dôvodov, ale  najmä pre havarijný stav budovy a nevysporiadané majetkové pomery majiteľov, sociálnu službu na Vígľaši dočasne prerušiť. Rok naši obyvatelia (klienti zariadenia) strávili v inom podnájme a to v zariadení pre seniorov v Hriňovej. /Počas tohto obdobia Občianske združenie CHRABYD z vlastných zdrojov realizovalo rozsiahlu rekonštrukciu bývalého kultúrneho domu, ktorého je vlastníkom. Celá rekonštrukcia bola morálne a poradensky podporovaná miestnym zastupiteľstvom, osobitne pánom starostom a stavebným odborom, za čo im aj touto cestou ďakujeme. 

          V apríli roku 2014 sa opäť začala poskytovať sociálna služba v zariadení Betonika Pstruša. Naša Betonikárska rodina sa rozšírila o piatich klientov. V súčasnosti poskytujeme sôlužby pre 22 ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Nakoľko je aktuálna kapacita zariadenia Betonika Pstruša náplnená, už tvoríme poradovník záujemcov. V prípade záujmu o naše služby zo strany občanov obce Vígľaš vychádzame v ústrety a roiešime prednostné umiestnenie tak, ako sme to pri vzniku zariadenia sľúbili.          Aby ste videli, ako žijeme a aké kvalitné sociálne služby poskytujeme, srdečne Vás pozývame k nám. Ste vítaní! 


PRIEBEH REKONŠTRUKCIE:


  


  


 


 


Všetci klienti a zamestnanci Betonika Pstzruša sa chceme aj touto cestou veľmi poďakovať pani prof. Gabike Korimovej - prezidentke OZ CHRABYD za všetku prácu, ktorú pre nás robí svojím veľkým srdcom. 


Mgr. Martina Krupová - riaditeľka Betonika Pstruša