OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Články

Ciele OZ Chrabyd

 

V zmysle Stanov OZ CHRABYD realizujeme nasledovné ciele, aktivity a činnosti.

 

Hlavným cieľom združenia je na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať telesne a mentálne postihnutých občanov, ich príbuzných a ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem na zlepšovaní kvality života týchto ľudí pobytovou formou zariadenia podporovaného bývania (predtým chráneného bývania), domova sociálnych služieb a vytváraní pracovných príležitostí v chránených dielňach.

 

Tento cieľ napĺňame prostredníctvom profesionálnych riadiacich, sociálnych a opatrovateľských pracovníkov, ktorí poskytujú kvalitné sociálne služby pre našich klientov v takom rozsahu ako si to vyžaduje ich zdravotný a mentálny stav.

 

Pri poskytovaní sociálnych služieb spolupracujeme so štátnymi, samosprávnymi orgánmi a inštitúciami a podnikateľskou sférou, aby sme v duchu sociálneho podnikania (podnikanie založené na neziskovom princípe) vytvorili pre našich klientov dôstojné bytové a podľa možností aj pracovné podmienky v zariadeniach OZ CHRABYD.

 

V mieste vybudovania každej prevádzky Betonika predpokladáme určitý pozitívny efekt pri napĺňaní sociálneho programu obecných a mestských samosprávnych orgánov, resp. príslušných mikroregiónov. Otvorením prevádzky sa prednostne ponúkajú pracovné príležitosti pre miestne obyvateľstvo čím pomôžeme pri zvyšovaní miestnej zamestnanosti.

 

Ďalšie ciele a oblasti pôsobenia

 

1. Organizačno-administratívna činnosť:

 

 • vytvárať, spravovať a aktualizovať databázy potenciálnych záujemcov o pobyt v podporovanom bývaní, domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a možnosti práce klientov našich prevádzok sociálnych služieb v chránených dielňach,

 • vytvárať, spravovať a aktualizovať databázu potenciálnych podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem spolupracovať v oblasti sociálnych služieb a výrobných programoch v chránených dielňach,

 • spolupracovať a poskytovať administratívne informácie pre organizácie humanitného zamerania s predmetnými cieľmi,

 • organizovať stretnutia s potenciálnymi záujemcami o využívanie sociálnych služieb v prevádzkach združenia,

 

2. Odborno-metodická činnosť:

 

 • vypracúvať projekty v oblasti sociálnych služieb, sociálnej práce a služieb zamestnanosti

 • organizovať a realizovať konferenčnú a prednáškovú činnosť v oblasti sociálnej politiky, sociálnych služieb, sociálnej práce a služieb zamestnanosti,

 • vykonávať a podporovať publikačnú a edičnú činnosť z oblasti sociálnej politiky, sociálnych služieb a sociálnej práce a služieb zamestnanosti,

 • vykonávať konzultačnú činnosť pre mimovládne organizácie s podobným predmetom činnosti

 • spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela v publikačnej, prednáškovej, projektovej oblasti, pri absolvovaní odbornej praxe študentov UMB, zadávaní a oponovaní záverečných prác študentov

 • aktívna spolupráca s regionálnymi, národnými a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami.

 

3. Práca s verejnosťou:

 

 • poskytovanie sociálnych služieb v prevádzkach OZ CHRABYD

 • organizovať propagačnú a prezentačnú činnosť svojich aktivít,

 • spolupracovať s podobne zameranými organizáciami a iniciovať vznik platforiem na ďalších úrovniach,

 • lobovať v prospech zvýšenia dobrovoľníckych aktivít občanov, spolupracovať so štátnou správou, samosprávou, občianskymi organizáciami, cirkvami, médiami,

 • organizovať rôzne humanitné a kultúrne akcie pre občanov so zdravotným postihnutím.

 

4. Vytváranie ekonomických predpokladov na rozvoj činnosti:

 

V záujme udržania a rozvoja všetkých cieľov a aktivít OZ CHRABYD, najmä prevádzok sociálnych služieb, realizujeme viaczdrojové financovanie. Hlavnými zdrojmi príjmov sú:

 

 • členské príspevky

 • dary od donorov (právnické, fyzické osoby)

 • sponzorské zmluvy (právnické, fyzické osoby)

 • asignácia dane (2 % - právnické, fyzické osoby))

 • projekty národnej a medzinárodnej povahy (eurofondy, bilaterálne projekty a pod.)

 • príjmy za poskytovanie sociálnych služieb z BBSK, prípadne iných VÚC, ktorých obyvatelia sú v našich domovoch sociálnych služieb a v podporovanom bývaní ako klienti

 • príjmy od obcí a miest za svojich obyvateľov, ktorí sú našimi klientmi v zariadení pre seniorov

 • príjmy od klientov

 • pôžičky na realizáciu projektových a rozvojových aktivít.