OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Články

Podmienky prijatia občanov do zariadenia sociálnych služieb

      Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službáach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 


      K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb ( Zariadenie podporovaného bývania, Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Špecializované zariadenie).

     

 

Podmienky prijatia

 


1.Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov/Zariadenie Betonika Priechod/

 

* záujemca si musí podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska

* podľa potreby skompletizuje lekárske nálezy, prepúšťacie správy a požiada v svojho obvodného lekára o Lekársky nález na účely odkázanosti na soc.službu

* u záujemcu prebehne sociálne šetrenie, na základe ktorého mu bude stanovený stupeň sociálnej odkázanosti
* vypracovaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu doručí žiadateľ do zariadenia, kde má záujem byť umiestnený a kde podľa možností zariadenia bude prijatý alebo zaradený do poradovníka čakateľov na sociálnu službu.

 

* u záujemcu o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa dokladá aj Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby


2.Postup pri prijímaní klientov do Domova sociálnych služieb 

/ Zariadenie Betonika Pstruša,Zariadenie Betonika Priechod/

 

3.Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia podporovaného bývania a Špecializovaného zariadenia/ Zariadenie Betonika Pstruša/

* záujemca si musí podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na VÚC BBSK

* u záujemcu prebehne sociálne šetrenie, na základe ktorého mu bude stanovený stupeň sociálnej odkázanosti
* vypracovnaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu doručí do zariadenia, kde má záujem byť umiestnený a kde podľa možností zariadenia bude prijatý alebo zaradený do poradovníka čakateľov na sociálnu službu.
       Na základe vydaného posudku, vyplní žiadateľ "Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" a spolu s posudkom doručí na adresu zariadenia BETONIKY, alebo môžu kontaktovať osobne personál zariadenia.

Adresy: Betonika Pstruša, č. 341, 962 12 Detva- tel. č.:045/ 538 05 29

                Betonika Priechod, č. 283, 976 11 Selce- tel. č.:048/ 418 91 90.

             

        V zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách:


  •   v Zariadení podporovaného bývania musí spĺňať II.stupeň  odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
  • v Domove sociálnych služieb musí spĺňať V., resp. VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • v Špecializovanom zariadení musí spĺňať V., resp.VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie.
  • v Zariadení pre seniorov sa sociálna služba poskytuje osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a jej stupeň odkázanosti je  najmenej IV., V., resp. VI., alebo je poskytovanie soc. služby v zariadení potrebné z iných vážnych dôvodov.


       Pri rozhodovaní o prijatí zdravotne postihnutého občana do zariadenia je nevyhnutné poznať základné informácie o tomto záujemcovi. Potenciálny klient prípadne aj jeho rodina, resp. opatrovníci absolvujú osobné stretnutie s riaditeľkou zariadenia sociálnych služieb. Rozhovor sa realizuje priamo v zariadení, čím sa poskytuje budúcemu klientovi možnosť obhliadky zariadenia, jeho vybavenia a okolia.