OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Články

Poskytované služby

        V zriadení sociálnych služieb BETONIKA PRIECHOD majú poskytované služby jednoznačne individuálny charakter, kopírujúci potreby klienta.

      DeŇ rodiny

                   Celková kapacita zariadenia  je 21 klientov. V zariadení v zmysle novej registrácie sú v súčasnosti s účinnosťou od 1.1.2015 poskytované 3 druhy sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb / DSS/- 13 klientom celoročná pobytová forma , Zariadenia pre seniorov / ZPS/ - 7 klientov celoročná pobytová forma a Denný stacionár / DS/-1 klient ambulantná forma.

         V zariadení DSS a ZPS sa poskytujú sociálne služby, ktoré sú zabezpečené jednoznačnou a zrozumiteľnou zmluvou medzi poskytovateľom tejto služby a klientom, príp. jeho opatrovníkom.

 P4162017

Starostlivosť a služby

     V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba podľa zákona 448/2008 o Sociálnych službách § 35

 fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, alebo

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ošetrovateľská starostlivosť,
  5. ubytovanie,
  6. stravovanie,
  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  8. osobné vybavenie,
 1. utvárajú sa podmienky pre úschovu cenných vecí
 2. zabezpečuje záujmová činnosť

i Vianoce 2015

         V  domove  sociálnych  služieb sa poskytuje sociálna služba podľa zákona 448/2008 o Sociálnych službách § 38 fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej  stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.

 

klienti BB

 

V domove sociálnych služieb sa podľa zákona 448/2008 o Sociálnych službách poskytuje:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ošetrovateľská starostlivosť,
  5. ubytovanie,
  6. stravovanie,
  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  8. osobné vybavenie,
  9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 1. zabezpečuje:pracovná terapia a záujmová činnosť
 2. utvárajú podmienky na:vzdelávanie a úschovu cenných vecí


 3. Stravovanie

   Stravovanie je zabezpečené v spoločnej jedálni pre klientov. Klientom, ktorí sú pripútaní na lôžko sa podáva strava na izbách, ktoré sú vybavené na stolovanie prostredníctvom prísuvných stolíkov alebo sa stravujú pri stole.

Racionálna strava sa podáva 5 krát denne - podáva 5 krát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. 

 Zaopatrenie

    V našom zariadení poskytujeme ďalšie služby ako je upratovanie, pranie a žehlenie prádla, pomoc pri prezlečení posteľnej bielizne a pod.

Zabezpečujeme pomoc a zvýšenú starostlivosť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní a ďalších úkonoch, ktoré si nemôžu sami zabezpečiť.
Našim klientom zabezpečujeme v úzkej spolupráci s lekárkou zdravotnícku starostlivosť prostredníctvom zdravotných sestier a opatrovateliek. 

                                                                          Rozcvičky

 

klienti 001.med

              Zmluva o poskytovaní sociálnej služby poskytovateľom služby obsahuje druh sociálnej služby a rozsah sociálnej služby, dátum a čas začatia poskytovania sociálnej služby,  miesto poskytovania sociálnej služby, postupy pri nedodržaní zmluvných podmienok a pri ukončení nájmu.

            V zariadení BETONIKA PRIECHOD sa kladie veľký dôraz na vytvorenie individuálnych plánov osobnosti pre každého klienta individuálne, ktorý prispieva k samostatnosti klientov a následne podchytí tie oblasti, v ktorých môžu rozvíjať svoje schopnosti, záujmy a zručnosti. Pravidelne podľa potreby sa vyhodnocujú stanovené ciele, ktoré sleduje tím pracovníkov Betoniky.

Výlet do ZOO Bojnice 

 

Bojnice výlet2013_012

 

 

                                            V zariadení sa činnosti klientov prispôsobujú vypracovanému programu dňa počnúc 7.30hod.raňajkami , telesnou rozcvičkou, výchovno-vzdelávacou činnosťou, osobným voľnom, vychádzkami do prírody a končiac 22.00 hod. nočným pokojom.  Záujmová činnosť klientov nie je realizovaná formou krúžkov, ale je zameraná a prispôsobená individuálnym záujmom a požiadavkám klientov.

                  Klienti sa venujú najmä pracovným činnostiam ako je háčkovanie, vyšívanie, pomocné práce v kuchyni, pomoc pri výmene posteľného prádla a skladaní prádla, pomoc na záhrade, starostlivosť o svoje izby,výpomoc pri vysávaní izieb, zalievanie kvetov a pod.


                                                                        Karneval

 

karneval 029

 

 

                                                      Športové aktivity

 

 por.hry


                    Počas celého roka sa snažíme našim klientom zabezpečovať okrem celkovej starostlivosti aj rôzne iné podujatia, ktoré prispejú k skvalitneniu a k spestreniu ich každodenného života.                                                                 Výlet vlakom


klienti 040
                                                             Priechodské slávnosti 


 priechodské slávnosti_2015