OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Poskytované služby

 

V zariadení Chránené bývanie, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie BETONIKA PSTRUŠA (ďalej CHB, DSS a ŠZ BETONIKA  PSTRUŠA) majú poskytované služby jednoznačne individuálny charakter, kopírujúci potreby klienta.

 

V zariadení CHB, DSS a ŠZ BETONIKA PSTRUŠA sú v súčasnosti poskytované služby podporovaného bývania trom klientom, služby domova sociálnych služieb štrnástim klientom a služby špecioslizovaného zariadenia piatim klientom. 

 

V zariadení CHB, DSS a ŠZ BETONIKA PSTRUŠA sa poskytujú sociálne služby, ktoré sú zabezpečené jednoznačnou a zrozumiteľnou zmluvou medzi poskytovateľom tejto služby a klientom, príp. jeho opatrovníkom.

 

zmluve je zakotvené okrem poskytovania bývania, dohľadu, stravovania aj poskytovanie základné a špecializované poradenstvo, sociálno-rehabilitačná činnosť, kultúrno - záujmová činnosť, výchovno - vzdelávacia činnosť, pracovná terapia.

 

 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby poskytovateľom služby obsahuje druh sociálnej služby a rozsah sociálnej služby, deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas poskytovania sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, postupy pri nedodržaní zmluvných podmienok a pri ukončení nájmu.

 

 

Individuálny plán 

 

Terapie