OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Zbierka

 

V živote každého človeka nastala, prípadne môže nastať situácia, že pomoc iných je nevyhnutná. Možno až vtedy pochopíme hĺbku a silu spolupráce, solidarity, spolupatričnosti  a nezištnej ochoty nielen od svojich najbližších, ale aj od ľudí, ktorí nás nepoznajú a predsa nám venujú svoj čas či nejakú inú formu podpory. Zvyčajne sú označovaní krásnym názvom filantropi. K svetovo známym sa aktuálne radia napríklad BillGates a skupina najbohatších ľudí sveta. Existujú aj takí filantropi, ktorí nie sú materiálne bohatí a predsa myslia a pomáhajú  iným. Kedysi v Grécku im dávali prívlastok: „si dobrý ako betonika“. Bolo to spoločensky najviac akceptované ocenenie, ktoré v sebe nieslo názov vzácnej liečivej rastliny „betoniky lekárskej“, na Slovensku známej ako čistec. Čistota srdca, dobrého úmyslu a pomoci je u nich prítomná ako súčasť elementárnej filozofie života. Za všetkých uvádzame matku Terezu.

V dnešnej modernej dobe plnenej sociálnej nerovnosti sme žiaľ svedkami, že rastie skupina ľudí, ktorí mnohokrát sami nie sú schopní prekonať bariéry bežného života. Včasná, rýchla a cielená pomoc v rôznych podobách je pre nich často jedinou záchranou.

Na základe týchto skutočností a dlhoročnej praxe sme sa v občianskom združení Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD) rozhodli podať pomocnú ruku a pripravili sme na území Slovenskej republiky celonárodnú zbierku

 

Život bezbariér“

 

Cieľom zbierky je:

a)poskytovaťporadenské a sociálne služby pre občanov s ťažkými mentálnymi, zmyslovými a fyzickými poruchami (ťažká schizofrénia, alzheimerova choroba, epilepsia, parkinson, skleróza multiplex, čiastočná a úplná hluchota a slepota, fyzické postihnutiapod.),

b)pomoc mladým ľuďom z detských domovov vo forme pracovného poradenstvapodpory bývania,

c)poskytovať komunitné sociálne služby pre seniorov,

d)podporovať chránené dielne formou realizácie projektov rozvoja,

e)dobrovoľnícka činnosť.

 

Zbierka Život bez bariér je prioritne orientovaná na tieto cieľové skupiny:občania so zdravotným postihnutím (fyzické, mentálne a kombinované druhy postihnutia),mladí z detských domovov,seniori,zamestnanci v chránených dielňach.

 

Ak ste „dobrý ako betonika“, alebo sa cítite byť filantropom, pomôžte nám naplniť ciele zbierky, my naplníme ciele iných, ktorí to potrebujú.

Forma vašej pomoci môže byť rôzna:


  • príspevok na účet zbierky (SK 4809000000005062826548, Slovenská sporiteľňa)
  • príspevok do stacionárnych alebo prenosných pokladničiek, ktoré uvidíme okolo seba s označením loga zbierky,
  • aktívny dobrovoľník (kontakt: Ing. Ďuricová – 0905415411, prof. Korimová – 0903540055)

O výsledku zbierky, sume získaných financií a spôsobe prerozdelenia peňazí pre cieľové skupiny vás budeme informovať na stránke OZ CHRABYD (www.ozchrabyd.eu). V prípade, že uvediete svoje meno, alebo názov firmy, nájdete sa v zozname darcov za čo vám vopred ďakujeme. 

 

 

Ministerstvo vnútra SR

 

Sekcia verejnej správy

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 

 

 

Drieňová 22

 

826 86 BRATISLAVA

 

 

  

 

 

 

VEC

 

Verejná zbierka „Život bez bariér“ - predbežná správa

 

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá Občianske združenie „Chránené bývanie a dielne“, Hviezdoslavova 11, 974 01 Banská Bystrica, predbežnú správu k verejnej zbierke, ktorá bola vykonaná podľa právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok Ministerstva vnútra SR, číslo : SVS–OVS3-2014/027638, zo dňa 11.11.2014, registrové číslo zbierky 000 – 2014 – 027638, v dobe od 11.11.2014 do 31.10.2015 , v rámci celého Slovenska pod názvom „ŽIVOT BEZ BARIÉR“.  Pre účely vykonávania verenej zbierky bol, zriadený osobitný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN : SK09000000005062826548.


a) Prehľad vykonávania zbierky

 

Zbierka bola vykonávaná tromi schválenými formami :

1.zasielaním príspevkov na osobitný účod 11.11.2014 – 31.10.2015,

2.zbieraním do stacionárnych pokladničod 11.11.2014 – 31.10.2015,

3.zbieraním do prenosných pokladničod 03.12.2014 – 17.12.2014,

4.zbieraním do prenosných pokladničod 30.05.2015–12.06.2015, nerealizovala sa.


    b) Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky

 

  Celkový hrubý výnos verejnej zbierky činí                                         : 1241,19eur

1.suma zasielaním príspevkov na osobitný účet činí                             : 938 eur

2.suma zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek činí        : 173,10 eur

3.suma zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek činí            : 130 eur 4.

4.úrokyvkladu na č.ú. 5062826548/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.    : 0,09eur

5.Platby za vedenie účtu 5062826548/0900, SLSP, a.s.                         : 71,38 eur

6.Celkový čistý výnos verejnej zbierky činí                                         : 1169,81 eur


 

1a) suma získaná zasielaním príspevkov na osobitný účet č. 5062826548/0900,        Slovenská sporiteľňa, a.s., činí : 1241,19eur (v tom aj vklady 3a, 4a, 2a)

 

            príloha k 1a) :


 

2a) suma získaná zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek, vložená na účet č. 5062826548/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s., činí : 173,10 eur

 

            príloha k 2a) :

  • výpis č. 11   ku dňu 20.11. 2015 (stacionárne pokladničky: Korimová)

 

3a) suma získaná zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek, vložená na účet č. 5062826548/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s., činí : 130 eur

 

            príloha k 2a) :

 

  • výpis č. 12   ku dňu 9.12. 2014 (prenosné pokladničky: Malček)
  • výpis č. 12   ku dňu 9.12. 2014 (prenosné pokladničky: Holá)

 

4a) úroky z vkladu na č.ú. 5062826548/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. činia : 0,09 eur


 

5a) platby za vedenie účtu5062826548/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s: 71,38 eur


 

6a) Celkový čistý výnos verejnej zbierky činí: 1169,81 eur


 

    Príloha k 2a)

 

 

 

V Banskej Bystrici 26.01.2016

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Ďuricová


 

.........................................................


 

Prof. PaedDr. Gabriela Korimová , PhD.

 

 

..............................................................        

 

                                                                       


Prílohy:
SúborPopisVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (Zbierka - def. záverečná správa 2015 posledna verzia.pdf)Zbierka - def. záverečná správa 2015 posledna verzia.pdf 119 Kb