OZ CHRABYD

Chránené bývanie a chránené dielne

Projekty

 

OZ CHRABYD realizoval do svojho vzniku viacero úspešných projektov. Niekoľko projekrov však nezískalo podporu a nemohli byť realizované.

 

Už v roku 2002 členovia výkonného výboru združenia vypracovali projekt na kúpu bývalej materskej školy v obci Pstruša – Vígľaš. V tom čase jediné fondy, ktoré poskytovali nenávratný finančný príspevok boli Holandské fondy. Nami pripravený projekt prvého zariadenia sociálnych služieb – chránené bývanie v banskobystrickom regióne, ktorého zriaďovateľom bola nezisková organizácia (OZ CHRABYD) však nebol prijatý vedením fondov. Preto sme kúpu budovy pre budúce zariadenie riešili súkromnými zdrojmi. Budova bola obecným zastupiteľstvom obce Vígľaš predaná za polovičnú cenu (tzv. sociálna kúpa) s podmienkou, že bude poskytnutá na činnosť združenia.

 

Prezidentka združenia súčasne pripravila projekt pre MPSVR SR – dotácie, kde sme žiadali 500 000 SK na nevyhnutnú rekonštrukciu budovy, ktorá bola v pomerne zlom stave. Táto dotácia nám vytvorila podmienky na otvorenie chráneného bývania v januári 2003. Paralelne bol pripravený projekt na verejno-prospešné práce a absolventskú prax. V spolupráci s ÚPSVR v Detve sme tak vytvorili 1 absolventské miesto a 6 miest na remeselné a pomocné práce, čím sme tiež prispeli k zamestnaniu dlhodobo nezamestnaných v okrese Detva. Spolu s viacerými sponzormi, členmi výkonného výboru, priateľmi združenia, rodinami budúcich klientov, bola budova pripravená prijať postupne 16 klientov.

 

Aby klienti chráneného bývania mali možnosť zaradiť sa do pracovného procesu, pripravili sme spolu s INTEGROU – chránené dielne, n.o projekt na vybudovanie chránenej dielne pre 10 zamestnancov (v stolárskej a krajčírskej dielni). Projekt bol schválený ÚPSVR v Detve koncom roku 2002 a už v polovici roku 2003 začala chránená dielna pracovať. Neskôr sa presťahovala do obce Priechod, a od roku 2010 je prevádzka v Senici pri Banskej Bystrici.

 

Z dôvodu zvýšeného záujmu o sociálne služby poskytované našim združením a zamestnancami  Betonika Pstruša, výkonný výbor rozhodol vybudovať druhú prevádzku. Priestorové podmienky boli ponúknuté obecným zastupiteľstvom Priechod. Následne sme v roku 2005 pripravili projekt na MPSVR – dotácie na rekonštrukciu prenajatej budovy bývalej základnej školy (I. etapa) a priestory prerobili na poskytovanie sociálnych služieb pre 19 klientov. V roku 2009 sme vďaka podobnému projektu z MPSVR – dotácie diverzifikovali vykurovanie prevádzky plynom (II. Etapa). V roku 2010 sme opäť žiadali MPSVR – dotácie o financie na polohovateľné postele pre obidve prevádzky , čo sa nám podarilo zrealizovať a naši ťažko zdravotne postihnutí klienti majú kvalitnejší spánok.

 

V rámci programu Darujte Vianoce v roku 2009 získala Betonika Pstruša 400 € od Nadácie Orange Slovensko na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov zariadenia sociálnych služieb.

 

V roku 2010 obidve Betoniky získali dotáciu od MPSVaR vo výške 12 156 € na zakúpenie elektrických polohovacích postelí a sprchovacích vozíkov pre klientov.

 

Z medzinárodných projektov máme zatiaľ skúsenosti len v jednom slovensko-flámskom projekte „Patrnerstvá...“, ktorý získala Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a naše OZ prizvala k spolupráci (2008 – 2010).